Leave Your Message
010203
Biz hakda
Kompaniýanyň tertibi
“Lianruida Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerleşýär. 2009-njy ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz, 15 ýyldan gowrak wagt bäri kebşirleýiş we kesiş önümçilik kärhanasydyr. Müşderileriň wagtynda isleglerini kanagatlandyryp biljek, ýokary hilli kebşirleýiş enjamlaryny öndürip we müşderilere birinji derejeli hyzmatlary hödürläp biljek garaşsyz gözleglere we ösüşe we önümçilige ünsi jemleýän ösen önümçilik enjamlary we tehniki topary bar.
Koprak oka
 • 2009
  Döredildi
 • 15
  +
  Ösüş taryhy
 • 20
  +
  Tejribe

gyzgyn önümlerönüm

01

Mysal üçin prezentasiýaKazyýet

hyzmat etmek

Gözleg we gözleg güýji

Garaşsyz ösüş we önümçilik esasynda kompaniýamyz enjamy has çydamly we baý funksiýalara öwürýär, bu has ykjam we ulanmak üçin täsirli. Bazaryň özboluşly bäsdeşlige ukyplylygy we birnäçe halkara şahadatnamalary we milli patentleri bar.

Koprak oka
Gözleg we gözleg
Gözleg we gözleg
01/02

DEGIŞLI DÜZGÜN

Geliň we has gyzykly zatlary öwreniň. Biz bilen habarlaşmak üçin aşakdaky düwmä basyň!

BAHASY ÜÇIN SORAG

Näme üçin bizi saýlaýar?artykmaçlygydyr

01

Professional gözleg topary

Programma synag goldawy, önümiň hili barada alada etmezligiňizi üpjün edýär.

02

Önüm marketingi hyzmatdaşlygy

Önümler dünýäniň köp ýurtlaryna satylýar.

03

Gaty hil gözegçiligi

Durnukly gowşuryş wagty we sargyt gowşurmagyň wagtyna gözegçilik.

Näme üçin bizi saýlaýar?
04

Tejribe

Galyndy öndürmek we sanjym galyplaryny goşmak bilen OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribe.

05

Goldaw beriň

Tehniki maglumatlary we okuw goldawyny yzygiderli beriň.

06

Esasy gymmatlygymyz

Bütewilik, standartlaşdyrmak we netijelilik ýörelgelerine eýeriň.

HabarHABARLAR